Les Directrius IN-WORK tenen com a objectiu definir criteris, processos i normes de qualitat per a la implementació d’activitats efectives d’aprenentatge integrat en el treball per a joves amb necessitats especials. Mitjançant la combinació de recursos existents (recerca documental) i dades procedents del mapeig d’experiències (investigació de camp), intentaran donar un valor afegit en la implementació d’experiències significatives d’aprenentatge basat en el treball.

Les directrius tindran en compte tot el sistema, incloent-hi, per tant, elements pedagògics, així com recomanacions per implementar mètodes i tècniques per implicar les parts interessades amb finalitats d’inclusió.

Informe de Recerca
(Només disponible en anglès)

Pautes Pedagògiques

Pautes Metodològiques