Työhön integroitu oppiminen korkea-asteen koulutuksessa

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Uutiset

IN-WORK-hankkeen suomalainen tiimi järjesti 23.4.2024 seminaarin tutkinto-ohjaajille, erityisopettajille ja muille kiinnostuneille tahoille aiheesta ”Kuka tukee oppijaa – asiantuntijoiden iltapäivä”. Tilaisuus järjestettiin hybridinä, jotta siihen olisi mahdollista osallistua eri puolilta Suomea. Osallistujia oli sekä yliopistoista että ammattikorkeakouluista, mutta tilaisuuteen osallistui myös ammatillisen koulutuksen henkilöstöä. Koko hankkeen aikana olemme huomanneet, miten tärkeää on jakaa ja kehittää työelämälähtöistä oppimista (WIL) yhteistyössä eri koulutusasteiden välillä. Tämä yhteistyö on ratkaisevan tärkeää, koska opiskelijat siirtyvät toisen asteen koulutuksesta korkea-asteen koulutukseen, ja usein tuen tarve jatkuu uusissa opinnoissa.

Seminaarin tavoitteena oli herättää keskustelua siitä, miten työelämä, työpaikalla tapahtuva oppiminen ja tuki korkea-asteen koulutukseen liittyvät toisiinsa. Seminaarissa pyrittiin myös levittämään hankkeessa saatuja oivalluksia ja ideoita siitä, miten tunnistaa tukea tarvitsevat opiskelijat WIL:ssä ja vahvistaa opettajien ja työpaikkaohjaajien valmiuksia tukea näitä opiskelijoita. Seminaarin aikana hanketyöntekijät esittelivät hanketta yleisesti ja erityisesti hankkeen kolmannessa työpaketissa saatuja tuloksia.

”Korkeakoulujen ja korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelma” hyväksyttiin Suomessa vuonna 2021 (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-838-0). Jokaisen korkeakoulun tulee laatia oma suunnitelman pohjalta laadittu yhteissuunnitelma. Seminaarissa Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) esteettömyyskoordinaattori kertoi esteettömyyden käsitteestä ja Jamkin esteettömyystyöstä. IN-WORK-hankkeessa tuotiin esiin, että vaikka esteettömyyttä on tarkasteltu oppilaitosten toiminnassa monesta eri näkökulmasta, työelämä oppimisympäristönä on jäänyt huomiotta.

IN-WORK-hankkeen asiantuntija ja väitöskirjatutkija Tiina Parviainen tarkasteli esityksessään, millaisia taitoja ja valmiuksia korkeakouluopiskelijat tarvitsevat opinnoissaan. Hänen esityksensä herätti vilkasta keskustelua. Missä määrin opiskelijat tarvitsevat tiettyjä taitoja opintoja aloittaessaan ja miten nämä taidot kehittyvät opintojen aikana? Kuka voi opettaa ja miten näitä taitoja tulisi opettaa opiskelijoille? Voiko työelämälähtöinen oppiminen tukea myös opiskelussa tarvittavia metakognitiivisia taitoja ja tarjota opiskelijoille myönteisiä kokemuksia, jotka lisäävät itsetuntoa ja siirtyvät teoreettisiin opintoihin?

Jamkin ammattikorkeakoulun erityisopettaja kertoi näkemyksiä työstään ja siitä, miten oppimisen tuki on järjestetty Jamkissa. Koska korkea-asteen koulutuksessa ei ole lainsäädännöllisiä määritelmiä erityiselle tuelle, jokainen oppilaitos voi järjestää tuen omalla tavallaan. Käytännössä korkeakouluihin on syntynyt erilaisia malleja ja oppimisen tuesta vastaavia ammattiryhmiä. Nämä ammattilaiset eivät ole laajasti integroituneet työelämään, vaan heidän tehtävänsä keskittyvät opiskelijoiden tukemiseen oppilaitoksen sisällä ja jossain määrin opettajien konsultointiin. IN-WORK-hankkeessa on korostettu erityisopettajien ja muiden opettajien merkitystä yhteiskunnallisina vaikuttajina. Tämän näkökulman korostaminen on johtanut siihen, että Jamkin uuteen erityisopettajien opetussuunnitelmaan on lisätty työelämäyhteistyöhön keskittyvä opintokokonaisuus.